Home arrow Forum

Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Sezione dedicata alle discussioni su tutto ciò che ritenete bello o vi piace della provincia Siracusa

Moderatori: archimede, Evaluna, acid

Regole del forum
Sezione dedicata alle discussioni su tutto ciò che ritenete bello o vi piace della provincia Siracusa

Si raccomanda di leggere e rispettare il regolamento ufficiale del forum

Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Messaggiodi antoniorandazzo il 27 gen 2008 10:38

Che ne dite di postare qui tutto quanto in vernacolo che riguarda Siracusa ?
Sono convinto che perpetuare, per quanto possibile, la conoscenza delle nostre radici possa contribuire a conservare la nostra UNICITA'.
Incomincio io con qualcosa di quello già scritto che non farà male se ripetuto e concentrato in un unico post. Vi raccomando solo vostre creazioni o racconti dei parenti, di altro, la letteratura è immensa.
http://docs.google.com/Doc?docid=dtbmhx ... kkc4&hl=it
e per meglio capire vi aiuto con la traduzione in italiano:
http://docs.google.com/Doc?docid=dtbmhx ... wvhd&hl=it
RARICI
Nu’ mallagnu
se sugnu puvureddu
se soffru pa fami ie po pitittu
se sugnu scausu ie affriddatu
se paiu funniaria ie censu
se a sotti ri mia sa scuddatu
ma chianciu
ca pessi num vulenno
a lingua re mei avi priziusa
A pianta
rispira re so fogghi
mori
senza linfa sddraricata
Sicca u ciuri senza iacqua
e nu’ sempri nnistata s’arripigghia
Nu’ basta a picciuttanza
pi viviri ‘i sustanza
Vivacchia l’omunu senza rioddi
criscennu bastaddu senza rrera
Mori scuddannisi u passatu
se a mimoria nu’ rinnova i so ragiuni
Chi frutti pò dari
se i rarici su tagghiati?
AMURI LINGUA ANTICA

Scriviri comu parro chi cosa masppittavu
se nuddu capisci a lingua ri sa pattri?
Parrari tanti lingui scuddannisi u passatu
girari tuttu u munnu pi nu’ capiri nenti
‘Nchiostru spricatu mi rissi ‘n caru amicu
nu’ iè ri moda scriviri accussì
Ciatu ittatu o ventu parrari comu parru
nu’ c’è passaggiu aricchi pi cu nu’ voli scutari
Megghiu vaddari a visu apettu
rirennu cu l’occhi a tutti quanti
‘N cocciu ri meli acchiappa tanti muschi
‘na carizza strogghi cori duri
‘na parola aruci rapi tanti potti
dari ti runa quantu chì

P.S. in seguito posterò qui anche tutte le mie riflessioni in versi sciolti
Quando una menzogna ha già fatto il giro del mondo, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o poi trionfa
http://www.antoniorandazzo.it/
http://www.associazionenazionalecarabin ... racusa.it/
Avatar utente
antoniorandazzo
Capitano di Fregata
Capitano di Fregata
 
Messaggi: 2236
Iscritto il: 03 ott 2007
Località: siracusa

Re: Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Messaggiodi antoniorandazzo il 28 gen 2008 11:47

Questo sono i luoghi della mia memoria. Ciao a tutti Antonio
http://docs.google.com/Doc?docid=dtbmhx ... tfgr&hl=it
Quando una menzogna ha già fatto il giro del mondo, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o poi trionfa
http://www.antoniorandazzo.it/
http://www.associazionenazionalecarabin ... racusa.it/
Avatar utente
antoniorandazzo
Capitano di Fregata
Capitano di Fregata
 
Messaggi: 2236
Iscritto il: 03 ott 2007
Località: siracusa

Re: Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Messaggiodi antoniorandazzo il 25 mag 2008 16:35

Dedico questo mio scritto di qualche tempo fa a chi ama il dialetto, a Leyla in particolare e a tutti coloro che alimentano la speranza per un futuro migliore.
Ciao Leyla
A NA 'MMAZZATU A SPIRANZA!
Malirittu cu i 'nnaca e cu ci tirò i peri Nu ' ci criru.
Menu mali ca tanticchia ri murudda ti quagghiò.
Sentì, senti, è 'nuitili ca ti lamenti, iai vogghìa ri scrivillu e dillu comu voi, iai ragiuni, si e siti a menza a mmedda. Ti rugnu cunferma iù ca sugnu a soru cchiù rranni ri chidda ca canuscisti tempu fa e già tu rissi nta tutti i maneri ma tu ti nnifuttìsti. Si sugnu iù, SPIRANZA, chidda ca campa ancora e nu' pò moriri fina ca esisti n 'omunu supira ssà terra. Nuddu arrinesci a farimi moriri, a facci ri iddi.
Sunu tanti i cosi ca si riciunu ri mia, forsi iè u mumentu ca ti spiegu megghiu cu sugnu.
Anzamai ti par i ca aviri spiranza significa stariti che manu conzetti assittatu aspittannu senza fari nenti?
Va ta smoviri!
Sulu raccussì, pajannu u pizzu cu sururi, tempu e travagghiu, pò sapiri chi significa spiranza.
Ta rioddi dda sturiella ca ti cuntaru? Si chissà!
Pi ssì e ppi nò ta ricuntu: 'N gnornu Gesù Cristu passiava cu l'apostuli. Sintennu vuci s'awici-naru e vistunu ca uno a vò carutu rintra 'n fossu e stava assittatu ricennu, " mmà facemu a vuluntà ri Diu "
Sintennu raccussì, Pettru si pattiu pi scinniri nto fossu paiutallu, u Cristu u fìmmò e all' apostuli cci rissi ri cuntinuari, tantu chiddu stava facennu a vuluntà ri Diu.
Caminannu caminannu 'ntisunu a coccarunu jttari vuci e s' avvicinaru pi sentiri meg¬ghiu.
Agghiri dda, vistunu unu ca smaniava circannu r'arrampicarisi nta pareti ro fos¬su unni a vò carutu, senza riniscirici, e, 'ncazzatu niuru, ca raggia, bistimmiava comu 'n turcu. Sintennu accussì u Sabbaturi rissi a Pettru: "pi fuvari figghiu miu a cchistu aiutamulu, u viri comu 'u sta facennu divintari a ma Pattri, prestu prima ca u scinni 'nterra ". A capitu chi cosa voli riri?
Aiutiti ca Diu t'aiuta.
Significa ca a spiranza è tutta 'na cosa co fari.
Mintemu nta pulitica to ie ri tanti ca vi lamintati ri comu vanu i cosi, siti bravi nto riri ma poi lassati fari all'autri chiddu ca putissuru fari vuavutrì.
Nun mussiari, u sacciu ca a tia r i pulitica nu' si nna parrari, si gnwanti o fai u nofiu? Statti zzittu e lassimi cuntinuari.
Intantu quannu si rici Pulitica ca P maiuscula ta stari calmu pìcchi è propria chissà a basi principali ri tutti l'attività nto munnu.
È a cosa c'avissa riulari i riscussioni, i pinsati, macari a to mussiata iavi 'n signifìcatu puliticu.
Supira ssi funnamenti a statu custruitu chiddu ca chiamati, sbrurannivi, a civilità occidentali.
Purtroppu, chiddu ca in senzu ideali avissa iessiri, nu ' gnè, propriu picchi l'omini ca si rici ri bona vuluntà, o picchi penzunu ri putirisi angrasciari, o picchi sunu 'mppignati a fari iautri cosi, o picchi nu ' si sentunu adatti, mannunu l'autri a pigghiari i decisioni ppi tutti.
Ora tu nu 'ta scuddari ca ognarunu runu chiddu ca iavi e ogni populu iavi u guvennu ca si merita.
Quannu si usa a parola cultura nun si voli riri ca si sapi leggiri e scriviri e si sanu tanti cosa ma a cultura ri 'npopulu è tuttu l'insemi ri comu vivunu e si cumpottunu, pecciò nu' ccè ri maravigghiarisi se chiddi ca mannati a mministrari sunu u duri duri ra sammaturina, chiari e limpidi comu l'acqua re maccarruna.
Rici ca nun gne accussì? Bedda facci scagghiata ca iai, prima penzi na cosa e ora nautra. Pi cetti versi è veru, ti voiu rari ragiuni, tanti vulissunu fari cocchi cosa ma nu' trovunu pussibilità pi tanti mutivi.Chi cosa? Propria iù ca nascii cu l'omini e sugnu u megghiu rialu c'avìssurupututu aviri! Baddasciu scrianzato ca nu' si iautru.Chi cuppa nnaiu iù se nu ' tutti mi ceccunu mentri sunu picciotti e s'attaccunu a mia sulu nto mumentu ri l'ultimu ciatu, quannu capisciunu ca stanu jttannu sangu? Senti senti, sunu propriu i partiti c'avissana jessiri u postu unni iù rinasciu ogni mumentu, u primu passo ra democrazia, se nun avissunu divintatu succursali ri l'ufficiu ri collocamentu e machinetti automatichi ri bullini bblù, ianchi, russi, a culuri ri cani ca curri, a sacunnu ri quali patti stanu. 'Na cetta virità ccè nta chiddu ca rici, 'nssùnu omini comu ali 'autri, chi voi i pattiti sunu 'na bedda cosa ma l'omini sunu nautra cosa. Si rici niuru cu iavi bisognu e u focu unni cari abbrucia. Tanta povira genti cerca r'abbrancicarisi comu megghiu pò pi ghinghiri u pialtu refigghi e pecciò uprimu ca ti fa 'na prumissa è u mannatu ra misericordia ri turnu.
Nun gnè dimocrazia chissà, mi sta nccùsannu ca sugnu antidemocratica? A! mi pareva! chi dici? A facci ro cavulu, nenti nenti ca vulissutu 'nsignari a mia chi cosa è a dimocrazia?
Nun gnè ca ora, per casti, tu vulissutu sparari ammenza afudda a lupara unni ammisca ammisca?
Nu' ci pò rari a cuppa a cu mischinu, cu tanta bona vuluntà circassi ri fari cocchi cosa pi cangiari u to paisi ca pari rassegnatu a tirari a compari e quannu coccarunu vulìssi fari cocchi cosa nu ' trova ìautru ca tinti mmiriusì ca nenti vonu fari e nenti vonu ca fanu lautri, comu 'n cani ri ucceri, ca papiru papiru nu ' mangia iddu e affuta a cu s'azzarda a tuccarici l'ossu. Ma poi vulissi sapiri ri chi cosa ti lamenti? U pararisu o è
raccussì o ci assimigghia. Campati nta paci ri l'angilupa libirtà ca t'arrivatu a truvari, libiri comu l'aria ca rispirati ca è chidda re scarichi ri ogni fabbrica, re machini,e ri tutti lautri attività ca liberamenti jettunu chiddu ca vonu, nu' gne cuppa ri iddi se vuiatru stati docu, ognunu è libiru ri stari unni voli e rispirari chiddu ca trova. Senza nuddu obbligu, ca machina vifìmmati unni vuliti, ri rittu ri traverso, nta prima nta sacunna o terza fila, avogghia so e a facci ri cu apassari, gne libiru ri caminari a destra a sinistra supira a banchina, unni voli, tantu docu nu ' ci passa nta testa a nuddu ri cuntrullarlu. Unu è libiru ri scaricari zoccu voli, comu voli e quannu voli, frigoriferi vecchi, lavabiancherii sfasciati, mobili, seggi, spazzatura, tutti l'anguli sunu boni, cu l'approvazioni vostra e ri l'autorità ca, anzi, se nu' ci fussunu ssi così, comu facissi a mministrari bonu i soddi ca pajati pa spazzatura? Nto riciclu a propositu siti mastri, a munnizza, inveci ri puttalla tutta nto depositu, a picca a picca a spattiti nta tutti i strati accussi a vostra innata ìnduli ri condivisioni viene surrìsfatta, tutti ni putiti godiri a piadmentu. A propositu ri condivisioni i soddi nu ' vi mancunu mai, cu nnavi assai i teni dipositati a banca senza scilli pi nu ' farici pigghiari friscu, cu nnavi picca, nu ' ccè bisognu ca va a banca basta iri vicinu all'ufficiu postali e trova pinsiunati ca spattunu soddi, "CO SCIPPU" e a voti rununu travagghiu macari o spitali unni vanu a farisi curari dopu e caruti. Sempri pi condivisioni docu siti i primi, mischinu, cu iavi bisognu, basta ca u ddumanna e ognarunu nesci tantu o misi o a simana, comu nu stipendiu o pinsionì, sulu ca docu u chiamati "pizzu". Diversu è inveci chiddu ca rati o posteggiatori abusivu picchi è volontariu ca vi talia a machina accusai nuddu vi tagghia i cupittuna, mancu iddii.
Docu Pannella avìssi vogghia rì moriri, picchi tutti vifaciti i fatti vostri, u cuttigghiu nu' vi piaci, i chiacchiri su chiacchiri e a pattruna i casa voli i picciuli. Chi vinissi a fari? Nun ccè bisognu ri sciopiro pi moriri i fami ci penza cu amministra vuiautri. Tantu vi vonu beni ca ri travagghiu nu ' niparrunu e nu ' ni vonu sapiri, pi nu 'farivi surari o stancarivi facennu cocchi cosa. A maggior parti infatti sunu dutturì ca pi cura vi ordinanti riposu assoluto, passiati longhi pi tinirivi in linia. A saluti è saluti u mangiari assai fa mali e pi chissu fanu 'n modu ca i prezzi aumentunu accussi i stissi picca soddi ca circulunu i risparmiati. Tantu vi vonu beni ca pi evitari ca coccarunu putissi rischiari r'affaticarisi troppu facennu i cosi ca sapi fari u mettunu nto posto completamenti sbagghìatu, a voti senza vuliri anzettunu e mischini vuiautri ca aviti 'n serviziu giustu. Tantu sunu preoccupati pa vostra gioventù, specialmenti pe fìgghi ri l'amici, ca a na criatu tanti posti regionali unni ddu picca ca s'avissa fari u fanu fari all' antri e pi chissu nta tutti ssi posti viri tanti pìrsuni ca si realizzunu spassiannisilla. Nta l'autri regioni inveci mischini i poviri figghi i mattri sunu obbligati a travagghiari tutti i santi jonna mentri ddocu ssiti cistretti a ripusarivi tutta a simana compresi sabuto, ruminica e tutti ifesti i l'annu, compresi chiddi terribìli. Nu ' parramu ri l'amuri caviti pe cosi antichi, ro rispettu ra mimoria ro passatu, ra tradizioni. Nuddu capo' tuccari i munumentì, picchi giustamenti, dda scoccia co tempu a lassatu, ca fa arrizzarì i canni "ro tettu", pi l'umidità, se tuccati putissunu ruvinari a puisia, cuntintativi ri virilli accussi, anzi megghiu, caruti parunu chiù antichi.
Docu vi vulitì beni coma frati e soru comu veramenti avissa iessiri nta tuttu u munnu e vi nesci ro cori a cuntintizza quannu viriti godiri lautri macari ca nu ' supputati ca sunu megghiu ri vuiautri. Morti to vita mia è vangelu ri Diu. A propositu circula 'na storiella tra i to paisani.
Veramenti iù a seppi ri 'nu bravu picciotto, 'n clienti miu affìzionatu, timuratu ri Diu, unu ri ddì cristiani ca sapeva ri putirisi angrasciari ma a circatu u stissu ri rarisi versu pi fari cosi boni, ricemu unu re tanti ri bona vuluntà ca circulunu ddocu. A iddu ci vinni cuntata ri unu ca è mastru nto jocu re fri catti ca ri sautafossa si nni 'ntendi, comu riri 'n Michelangiulu, ca re 'mbrogghi ca fìci nta vita si putissi scriviri 'n romanzu, 'npattri rifamigghia, 'ntrinsicu cu tuttu u ciuri ciuri ra sammaturina ca ti rissi prima.
U cuntu parrà ri 'n suffiziu nustrali ca ri casa stava vicinu a 'n ciumi ri iacqua frisca. Chistu nu ' aveva ri chi lamintarisi, salamallicchi e sirinatì ri cu ie gghè, mangiari ri prima scelta, iacqua frisca e vimmiceddi pi cuntornu ogni santu jonnu. Sa vò fattu 'na tana cu giardinu e vista panoramica nta riva ro ciumi. L'unicu pinseri so iera r'abbuffarisi e stari stinnicchiatu o suli nto giardino ra so tana-villa. Nu' aveva paci però, virennu ca l'autri paisani si ravunu da fari circannu ri migliorarìsi. Aveva mmiria specialmenti re rarunchi ca libiri s'addivittevunu a natari passannu rì 'na riva all 'autra ro ciumi e re passaredda ca abbulavunu libiri nta l'aria. Iddu a vò statu sempri attaccatu a robba ro so feudu, rrera ri famigghia nobili ri antica discinnenza.
Tanta iera a mmiria ca vosi pruvarì a natari senza riniscirici, anzi si stava anniannu a menzu all 'acqua.Macari iddu avissa vulutu pruvari a cuntintizza ca sinteva e vireva c ' vevunu lautri animaluzzi.
Prima ri moriri sa vò fissatu ri rinesciri a fari chiddu ca facevunu lautri, cuntentì e jabbati, ri du picca ca putevunu aviri, a dispettu ri iddu, riccu cavallacciu.
Dopu tantu pinarì cu 'na faccia piatusa ri buttana 'n soddu, addumannò a una re rarunchi ri puttallu supira a schina finu all'autra patti ro ciumi. A rarunchia, ca canusceva i so paisani, scantata ci rissi: "chi ssi pazzu ca iù ti fazzu acchianari supira a schina mia, appena ti vegnu a tiru tu mmi muzzichi "? No, ca nun ti muzzicu, ci prumisii u suffizziu, pi favuri, fammillu passari stu piacirì, ti giuru supira a bonamma ri ma pattri ca nu ' ti muzzicu.
Tantu fici ca rinisciù a cunvinciri a rarunchia ca finalmenti u fìci chianari supira a schina ricennicci ri tinirisi forti. Stavunu arrivannu nta lautra riva quannu u suffìziu nun putennu chiù cuntrullarì a so natura, u lupu peddi u pilu ma no u viziu, muzzicò nto coddu, cu tutta a forza e u vilenu ca aveva ri rintra, a povira rarunchia. Chista, mentri stava murennu, girannisi versu o suffìziu ci rissi: "u sapeva ca ri tia nu ' mi pu-teva fìdari, tintu ierutu e tintu arristasti, ma ora, nu' mori macari tu"? È veru rìspunniu u suffìziu ma tu ti scuddasti ca iù sugnu 'n suffìziu nustrali e mi cuntentu ri moriri anniatu chiuttostu ca viriri a vuiautri fari cocchi cosa ca iù nu ' sacciu e nu ' pozzu fari. Parabula significat tarantula ballerina, comu si riceva 'na vota. Se a mmiria fussì vaddira tutti forruvu vaddarusi. Ma chista è cosa ri nautru paisi, nto to, siti nautra cosa, sì fa pi diri!
Ppitipì- ppitipì- ppitipì- bum ppitipì ppitipì bum—Aoou e chi è sta tamburiata?
Chi riturnaru i banniaturi comu 'na vota? Tu rioddi quannu u banniaturi strati strati abbanniava: " cu a truvatu 'n portafoghiu e vuiautri picciriddi a coru ci ricevuru-"Ciatu persu, ciatu persu", mi staparennu accussi, sintemu chi voli chissu. Sintiti, sintiti, pi ordini ro putenti cumannanti 'n prima ri stu paisi! Ppitipì—ppitipì— -iè fattu obbligu a cu 'ncuntrassi SPIRANZA, ppitipì— ri prisintarisi a palazzu, ppitipì-— ppitipì—-ppitipì. Mizzica a mia cercunu, finalmenti coccarunu s'arruspigghiatu e mi cerca. Ppitipì—ppitipì— ppitipì. Cu e gghè ca avissa truvari SPIRANZA e savissa teniri, è cunnannatu a vita a suspìrari spirannu, sulu senza iautru aiutu ri nuddu.Ppitipì, ppi¬tipì ppitipì. Idda sa fa ca GIUSTIZIA e tuttu rui sunu BANDITI ri stu paisi ca voli stari accussi com 'è! Chistu a dicisu u cunsigghiu supremu!
Ma chi ssù pazzi chìsti, iù, SPIRANZA, nu ' pozzu moriri!

Siracusa aggiornato al 17.06.2002
Antonio Randazzo
Quando una menzogna ha già fatto il giro del mondo, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o poi trionfa
http://www.antoniorandazzo.it/
http://www.associazionenazionalecarabin ... racusa.it/
Avatar utente
antoniorandazzo
Capitano di Fregata
Capitano di Fregata
 
Messaggi: 2236
Iscritto il: 03 ott 2007
Località: siracusa

Re: Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Messaggiodi Leyla il 25 mag 2008 19:36

Grazie Antonio, per la dedica, devo dire che ho fatto un po' fatica a leggere questo tuo scritto in vernacolo siracusano, ma il succo l'ho capito.

Apprezzo tantissimo le tue opere sia scritte che scolpite, Complimenti Antonio e Grazie ancora.
Con apprezzati scultori come te e il Sig. Leone , Siracusa avra' sempre modo di farsi conoscere nel mondo.
(non credo di esagerare nel dirlo!!!). [.primo.]

Siracusa, è storia, archeologia, architettura, poesia, mare, natura..., ma soprattutto è fatta di persone straordinarie che la Amano e lo dimostrano. ( [.scusate.] L' [.offtopic.] )

GRAZIE ANTONIO
Leyla
Capitano di Corvetta
Capitano di Corvetta
 
Messaggi: 1167
Iscritto il: 14 giu 2006
Località: Bologna

Re: Il vernacolo siracusano, antico, musicale modo di comunicare

Messaggiodi antoniorandazzo il 25 mag 2008 22:08

troppo buona, grazie bella ( sei donna vero?) perchè con questo pseudonimi prendo sempre cantonate.
Quando una menzogna ha già fatto il giro del mondo, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o poi trionfa
http://www.antoniorandazzo.it/
http://www.associazionenazionalecarabin ... racusa.it/
Avatar utente
antoniorandazzo
Capitano di Fregata
Capitano di Fregata
 
Messaggi: 2236
Iscritto il: 03 ott 2007
Località: siracusa


Torna a Adoro Siracusa

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron
Partner
Rodante Bricolegno

Rodante Bricolegno
Chi e' online
Abbiamo 2 visitatori online

Siracusaweb Chat
Nessun utente in chat

Siracusaweb Forum
Abbiamo 30 visitatori nel forum
Bacheca saluti
Ultime dal Forum
  Scricciolo\'s Personal Topic pubblicato da c2v il 01-07-2021
  E\' finita la ricreazione? pubblicato da c2v il 01-07-2021
  bacheca saluti pubblicato da c2v il 21-11-2019
  Siracusa città: Parchi e zone di verde attrezzate pubblicato da Sabatino il 29-10-2018
  p pubblicato da c2v il 21-10-2018